Obchodní podmínky

A.    Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.defendia.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je DEFENDIA LAND s.r.o. se sídlem Zkrácená 3223/46, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 10856285 a kupujícího. Společnost prodávající  je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 85845. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele zák. č. 634/1992 Sb. v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.


B.    Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Tímto momentem je  mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva se vzájemnými právy a povinnostmi.


C.    Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a dále uvedeným reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


D.    Objednávka

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu jak nakupovat.

1.    Možnosti podání objednávky:
•    využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku 
•    e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu obchod@defendia.cz 
•    faxem - objednávku můžete faxovat na telefonní číslo 596 112 202

2.    Náležitosti objednávky
(a) U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:
•    jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
•    dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
•    telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
•    kód, popis, název, množství a cena zboží dle ceníku
•    případné doplňující údaje

(b) U objednávky e-mailem či faxem je kupující povinen uvést následující údaje:
•    jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
•    dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
•    telefonické spojení, e-mail, nutné pro případné změny typu zboží
•    kód, název, množství a cena zboží dle ceníku
•    případné doplňující údaje

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. Kontakty ).


E.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.
Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.F.    Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Společnost DEFENDIA LAND s.r.o  je řádně registrovaným správcem osobních údajů dle platné právní úpravy.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


G.    Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží. V případě, že objednané zboží kupujícím není momentálně skladem u prodávajícího či u jeho smluvních partnerů, zašle prodávající kupujícímu o této skutečnosti zprávu, kde ho informuje o předpokládané době dodání zboží s tím, zda má kupující o toto zboží i nadále zájem. V případě, že na tento dodatečný dotaz nebude kupující reagovat do 10 pracovních dnů, považuje se objednávka kupujícího za zrušenou, o čemž bude kupující vyrozuměn.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• změnila se výrazným způsobem prodejní cena
• došlo-li ke zjevné chybě prodávajícího při stanovení ceny zboží
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a dohodne se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

• jestliže zákazník, v případě zvolené úhrady bankovním převodem, neuhradil kalkulovanou celkovou částku z potvrzené objednávky ve lhůtě tří pracovních dnů od potvrzení objednávky (úhradou se má na mysli připsání částky na účet prodávajícího). Stejná lhůta tří dnů platí také při nevyzvednutí zboží při osobním odběru.


H.    Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů, a to kdykoli v čase od odeslání objednávky, nejpozději však do 14 dnů  od převzetí zboží. Toto právo není určeno pro řešení reklamace zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci a učinit tak písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Spotřebitel je povinen odevzdat zpět prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Po obdržení vráceného zboží ve výše uvedeném stavu, prodávající vrátí zpět kupujícímu celou částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy) .
Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva související s odstoupením od kupní smlouvy.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tj. zejména právo na náhradu nákladů spojených s doručováním zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty  14 dnů od převzetí plnění
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
• na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo na zboží speciálně objednaného pro kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení – pečetění prodávajícího, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku, tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce je potřeba uvést jméno osoby a její identifikační údaje (např. datum narození) v poznámce objednávky.


I.    Dopravní podmínky

Osobní odběr 
Objednané zboží si můžete vyzvednout na našem výdejním místě na adrese: Zkrácená 3223/46, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
• vyzvednutí balíku při platbě předem, hotově nebo kartou je zdarma 

Zásilkovna s.r.o. - výdejní místa 
Objednané zboží vám bude zasláno na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny s.r.o. (kompletní seznam poboček naleznete na www.zasilkovna.cz/pobocky):
• cena balíku do 5 kg při platbě na dobírku je 95,- vč. DPH 21%, dobírka do 20 000,- Kč
• cena balíku do 5 kg při platbě předem je 70,- vč. DPH 21%

General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. - výdejní místa
Objednané zboží Vám bude zasláno na Vámi zvolenou adresu prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.:
• cena balíku do 10 kg při platbě na dobírku je 90,- vč. DPH 21%, dobírka do 30 000,- Kč
• cena balíku do 10 kg při platbě předem je 60,- vč. DPH 21% 

General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. - doručení na adresu
Objednané zboží Vám bude zasláno na Vámi zvolenou adresu prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.:
• cena balíku do 31,5 kg při platbě na dobírku je 120,- vč. DPH 21%, dobírka do 30 000,- Kč
• cena balíku do 31,5 kg při platbě předem je 95,- vč. DPH 21% 

V případě, že odesílatel předá Zásilkovně zásilku obsahující obsah, u něhož je Odesílatel povinen před předáním Příjemci ověřit, že je věk osoby vyzvedávající Zásilku více než 18 let (tj. zejména, avšak nikoliv výhradně, alkohol a tabákové výrobky), může Odesílatel využít službu Ověření věku tak, že v Informačním systému Zásilku takto označí. Na základě objednávky služby Ověření věku je před předáním Zásilky Příjemci ověřen věk Příjemce. Objednáním služby Ověření věku pověřuje Odesílatel Zásilkovnu k tomu, aby při předání Zásilky Příjemci zaznamenala jméno, příjmení a poslední 4 číslice z čísla předkládaného občanského průkazu. Místem doručení Zásilek se službou Ověření věku jsou výhradně Výdejní místa v České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Seznam osob (jméno, příjmení a poslední 4 číslice z čísla občanského průkazu), které vyzvedly Zásilky označené službou Ověření věku, bude přílohou faktury vystavené Zásilkovnou a zaslané Odesílateli

 
J.   Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti DEFENDIA LAND s.r.o a jehož reklamace byla uplatněna v zákonné záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem, zák.č. 89/2012 Sb.

Ke každému zboží je přikládána faktura  a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční.
Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost DEFENDIA LAND s.r.o, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo pokud neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list se sériovými čísly.
Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v Obchodních podmínkách .    

Záruční podmínky

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
•  mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
•  byly-li škody způsobeny počítačovými viry
•  používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
•  zboží bylo poškozeno živly
•  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním  nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.


Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace sídlo firmy DEFENDIA LAND s.r.o

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu: DEFENDIA LAND s.r.o Zkrácená 3223/46, 700 30 Ostrava-Zábřeh, nebo osobně.

K reklamovanému zboží prosím přiložte:
•    kopii dodacího a záručního listu
•    záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
•    vyplněný Reklamační list, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy DEFENDIA LAND s.r.o .
Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
O reklamaci prodávající rozhodne  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena Prodávajícím, který vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, a co je jejím obsahem. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Reklamační list ke stažení ZDE


Dopravní podmínky

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pečetění prodávajícího, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.
Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.
Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.