Vrácení zboží a reklamace

Něco se nám nepovedlo, nebo nejste s dodaným zbožím spokojený? U nás se procesu vrácení, nebo reklamace nemusíte obávat. Pokud chcete vrátit produkt, zadejte prosím svůj email níže.

Pozor! V případě reklamace zbraně prosím nevyplňujte formulář Retino, ale rovnou nás kontaktujete na emailu reklamace@defendia.cz nebo telefonu +420 739 612 354.

 

 

 

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti DEFENDIA LAND s.r.o.  a jehož reklamace byla uplatněna v zákonné záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem, zák.č. 89/2012 Sb.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list.
Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost DEFENDIA LAND s.r.o. , pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo pokud neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list se sériovými čísly.
Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v Obchodních podmínkách.   

Záruční podmínky

Není-li na faktuře, dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
•  mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
•  byly-li škody způsobeny počítačovými viry
•  používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
•  zboží bylo poškozeno živly
•  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení nebo výměna zboží

Zákazník má právo vrátit nebo vyměnit zboží bez uvedení důvodů nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. 
Pokud se tak rozhodne, musí doručit zboží nejpozději do 14. dne od převzetí věci a učinit tak písemnou formou (nejlépe formulářem Retino výše).
Zákazník je povinen odevzdat zpět prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zpět kupujícímu celou částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů. Jestliže zákazník požádal o výměnu zboží za jiné zboží po dohodě s prodávajícím mu bude produkt vyměněn a rozdíl v ceně bude doplacen nebo vrácen na účet.

Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tj. zejména právo na náhradu nákladů spojených s doručováním zboží.

Zboží lze vyměnit nebo vrátit dvěma způsoby:

1. Osobně na výdejním místě provozovny, kde se vydáte se zbožím a fakturou. Na místě pak vyřešíte veškeré formality.

2. Zasláním zboží na naší adresu s řádně vyplněným reklamačním protokolem (výše), kde uvedete informace o vrácení zboží. Balík musí být řádně zabalený, aby se při transportu nepoškodilo zboží uvnitř. Náklady na vrácení nebo výměnu hradí zákazník. Po obdržení zboží Vás budeme informovat a doladíme detaily.

Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace sídlo firmy DEFENDIA LAND s.r.o.

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu: DEFENDIA LAND s.r.o., Zkrácená 3223/46, 700 30 Ostrava, nebo osobně.

K reklamovanému zboží prosím přiložte:
•    kopii faktury nebo záručního listu
•    záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy DEFENDIA LAND s.r.o.
Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
O reklamaci prodávající rozhodne  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena Prodávajícím, který vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, a co je jejím obsahem. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

Postupujte dle formuláře Retino, případné dotazy ohledně reklamací zasílejte na email reklamace@defendia.cz