SLEVA pro členy LEX, státní složky a IZS

Velice si vážíme všech členů sdružení bránící zájmy a práva nás občanů legálních držitelů zbraní, pracovníků státních složek, kteří se podílejí na tom, abychom se cítili bezpečně, zajištovali ochranu státu a státních hranic, zachraňovali životy nebo pečovali o naše zdraví v dobách, kdy situace není vždy příznivá. Jsou to zejména profesionálové a příslušníci z řad:

Jelikož Vaše služba trvá nepřetržitě 24 hodin a 7 dní v týdnu, tak jsme pro Vás jako poděkování připravili slevu 5% na vybraný, nezlevněný sortiment:

 • 5% sleva na pistole AREX
 • 5% sleva na pušky UAR a ZRODelta
 • 5% sleva na pušky KRISS VECTOR
 • 5% sleva na příslušenství MAGPUL
 • 5% sleva na doplňky UTG
 • 5% sleva na svítilny a teleskopy NEXTORCH
 • 5% sleva na svítilny ARMYTEK
 • 5% sleva na nářadí a čištění REAL AVID
 • 5% sleva na sebeobranné prostředky PIEXON
 • 5% sleva na pepřové spreje KKS

Slevu lze uplatnit po registraci/přihlášení do našeho systému. Poté se jednoduše prokážete služebním průkazem, nebo jakýmkoliv jiným dokladem, který upřesní Vaši příslušnost k dané organizaci. Stačí zaslat kopii, scan, fotku na info@defendia.cz a to bez citlivých informací, které jednoduše vymažete nebo zabělíte. Pro ověření nám postačí jen vaše jméno a příjmení na dokladu.

Po splnění všech potřebných podmínek Vás zařadíme do příslušné zákaznické slevové skupiny a odešleme potvrzení emailem. Od té doby jste součástí naší rodiny a můžete směle nakupovat.

Bez průvodního procesu nelze slevu využít, tudíž objednávejte až po splnění podmínek a přijetí potvrzení na email!!


LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Sdružení LEX vzniklo v roce 1998 jako nezávislé sdružení, bránící zájmy všech legálních držitelů zbraní. Jsou respektovaným partnerem v rámci legislativního procesu, organizují přednášky i střelecké soutěže, spolupracují s obdobnými organizacemi v rámci Evropy.

Jejich hlavním cílem je zachování práva každého řádného občana na držení zbraně pro účely sebeobrany, sportu, myslivosti, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům. Zasazují se o zachování práva na efektivní sebeobranu a zlepšení pozice obránce na úkor útočníka. Svými aktivitami brání v rámci ČR opakování scénářů známých z ostatních zemí Evropy, kde došlo k výraznému omezení těchto práv.

Jelikož smýšlíme stejně a plně podporujeme toto sdružení, nabízíme jejich členům SLEVU 5% na vybraný sortiment zboží na našem eshopu. Držíme spolu a bráníme zájmy každého občana, který má právo se bránit legálně drženou zbraní.


PČR - Policie České republiky

Policie České republiky (PČR) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. 

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. 
 
Policisté jsou ve služebním poměru, který upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Policie České republiky měla k 1. březnu 2018 celkem 40 175 příslušníků (z toho je 6 238 žen). Úkoly policie plní též její civilní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V čele Policie České republiky stojí policejní prezident, kterým je od roku 2018 Jan Švejdar.
 
PČR1

AČR - Armáda České republiky

Armáda České republiky (AČR) představuje hlavní složku ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. V čele organizační struktury AČR stojí generální štáb, jehož náčelníkem je od 1. května 2018 armádní generál Aleš Opata. Civilní řízení a demokratickou kontrolu armády zajišťuje Ministerstvo obrany České republiky. Od 1. ledna 2005 je česká armáda plně profesionalizovaná; dobrovolníci slouží v jednotkách aktivní zálohy.

Armáda České republiky je tvořena svazky a útvary několika druhů sil. Základem pozemních sil jsou dvě mechanizované brigády, a nově od roku 2020 výsadkový pluk, které jsou spolu s dalšími jednotkami pozemního vojska určeny pro plnění úkolů na území státu i mimo něj. Vzdušné síly zahrnují vojenské letectvo a protivzdušnou obranu zabezpečující suverenitu a obranyschopnost vzdušného prostoru ČR v rámci NATINAMDS. Speciální síly jsou od roku 2015 samostatný druh sil pro speciální operace. V roce 2019 vznikla velitelství kybernetických a teritoriálních sil.

Hlavní úkoly Armády České republiky stanovuje zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, jako obranu proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti. AČR se primárně připravuje na obranu území státu nebo spojenců v rámci kolektivní obrany NATO dané článkem 5 Severoatlantické smlouvy, případně Společnou bezpečnostní a obrannou politikou EU. Zahraniční nasazení AČR vychází rovněž z členství v OSN, OBSE nebo V4 (Obranná spolupráce Visegrádské skupiny)

AČR - Armáda České republiky


HZS - Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) je bezpečnostní sbor České republiky, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi (živelní pohromy apod.). Vznikl 1. ledna 1995 ze Sboru požární ochrany, a to na základě zákona č. 203/1994 Sb. K 1. lednu 2001 byla zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, provedena reorganizace HZS ČR do současné podoby. 

Hasiči jsou ve služebním poměru, který upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Hasičský záchranný sbor České republiky měl v roce 2018 celkem 9793 příslušníků a dalších 1057 civilních zaměstnanců v pracovním poměru (z celkového počtu je 15 % žen). V čele Hasičského záchranného sboru České republiky stojí generální ředitel, kterým je od roku 2011 Drahoslav Ryba.

HZSČR


ZZS - Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči, která je definována jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. Je poskytována při stavech, které: bezprostředně ohrožují život postiženého, způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, působí náhlé utrpení a bolest, působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí.

Přednemocniční neodkladnou péči zajišťují výjezdové skupiny:

 • rychlá zdravotnická pomoc (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná posádka ve složení řidič-záchranář a zdravotnický záchranář.
 • rychlá lékařská pomoc (RLP), s nejméně tříčlennou posádkou ve složení řidič-záchranář, zdravotnický záchranář a lékař (min. 1 atestace v oboru chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné lékařství, anesteziologie a resuscitace nebo pediatrie, avšak nejvhodnější je atestace v oboru urgentní medicína).
 • rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous (RV) s nejméně dvoučlennou posádkou ve složení řidič-záchranář a lékař, která pracuje nejčastěji v součinnosti s výjezdovými skupinami rychlé zdravotnické pomoci ve víceúrovňovém setkávacím systému.
 • letecká záchranná služba (LZS), v níž je zdravotnická část osádky nejméně dvoučlenná ve složení zdravotnický záchranář a lékař.

ZZS - Zdravotnická záchranná služba